0/5 - 0 Kişi Yorum Yap
47,03 TL
49,5 TL %5
- Teslimat Seçenekleri -
Standart Teslimat : 23 - 29 Ekim
Standart Teslimat’ta 100 TL üzeri kargo bedava!

Kitap Açıklaması


Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi (YTSAM) olarak yayınladığımız 'YENİ TÜRKİYE'nin 57. Sayını 'Türk Mûsıkîsi Özel Sayısı' olarak hazırladık. Bu sayımız, millî kültürümüzün en değerli bir parçası olan Türk Mûsıkîsi konusunda, bugüne kadar yayınlanmış en muhtevalı temel eser oldu. Tabiatıyla Fârâbî, İbn-i Sînâ, Safîyüddîn, Merâgî, Itrî, Dede Efendi gibi büyük mûsıkî âlimlerinin nazariyat dehaları ve muhteşem eserleri ile bu mütevazı eserimizi mukayese etmek mümkün değildir. Yine son dönemde, Türk Mûsıkîsi nazariyatına büyük hizmetleriyle katkıda bulunan Rauf Yekta, Suphi Ezgi ve Sâdeddin Arel gibi müzikologların çok değerli eserleriyle bu nâçiz kitabımız karşılaştırılamaz. Lâkin, 'Yeni Türkiye Türk Mûsıkîsi Özel Sayısı', Salih Murat Uzdilek'in nazariyatı ve Yılmaz Öztuna'nın 'Türk Mûsıkîsi Ansiklopedisi'nden (1969) sonra son yarım yüzyıl içerisinde hazırlanmış en önemli Türk Mûsıkîsi eseri oldu. 1544 sayfalık bu eserle Türk Kültürü'ne hizmet etmekten şeref duyuyoruz.

Bu sayının yazarları ve konuları:


Türk Mûsıkîsi ve Türk Kimliği
Sabri Yener Türk Müziğinin Tarihî Gelişimi ve Müziksel Kimlik/ 11
Yalçın Çetinkaya Müzik ve Kimlik: Türk Müziği Türk Kimliği/ 21
Hasan Celâl Güzel En Eski ve En Zengin Müzik: Türk Mûsıkîsi/ 32


Türk Mûsıkîsi Kimindir?
H. Sâdeddin Arel Türk Mûsıkîsi Kimindir?/ 37
Hüseyin Yaltırık Türklerin Müzik Kültüründeki Aksak Tartımları ve Kökenine Yönelik Yaklaşımlar/ 58
Rahmi Oruç Güvenç Türk Mûsıkîsi - Tarih - San'at ve İlim Bağlantısı/ 71


Türk Dünyası ve Mûsıkî
Osman Fikri Sertkaya Eski Türklerde Mûsikî Kültürü/ 73
Mahmut Ragıp Gazimihal Türk Dünyası Mûsikî Tarihi/ 116
Ahmet Caferoğlu Cihan Edebiyatında Türk Kobuz'u/ 123
İrfan Gürdal Türk Dünyası'nda Müzik/ 132
Ruhi Ayangil Türk Dünyasının Müziği/ 137
Yahya Akengin Türk Müzik Dünyası Etrafında/ 147
Sanat Kibirova Doğu Türkistan Budist Mağara Resimlerinde Müzik Enstrümanlarının Olağandışı Tasvirleri/ 149
Rachel Harris- Yasin Mukphul Uygurların Müziği/ 155
İrfan Gürdal Kopuz ve Türk Dünyası Halk Çalgıları/ 165
Babek Kurbanov Halk Çalgı Aletlerimizin Tarihsel ve Kuramsal Sorunları/ 176
Süleyman Fidan Azerbaycan Müziğinde Tar ve Tar Sanatçısı İlgar İmamverdiyev/ 189
Süleyman Şenel Azerbaycan'da 'Meyhana'/ 194
İlgar Cemiloğlu İmamverdi İran Azerbaycan - Türk Âşıklarının Repertuarında Destan İsimleri/ 210
Zeyneş İsmail Kazaklarda Müzik Sanatı/ 220
F. Gülay Mirzaoğlu-Intımakgül Nurmagombetova Kazak Kültüründe Beşik Jırları/ 229
János Sipos Kırgız Halk Müziği-Epik Türküleri/ 235
Irada Ganieva Çağdaş Özbek Halk Müziğinde Yeni Vizyon/ 248
Etem Ruhi Üngör Bir Türk Soyu Olan Kırımlı Tatarların Mûsıkîsi/ 251
Abdullah Akat 20. Yüzyıl Başında Kırım Tatar Müziği/ 273
Mahir Nakip Irak Türklerinin Müzik Kültürü ve Tahlili/ 280
F. Reyhan Altınay Bulgaristan-Deliorman ve Makedonya-Vranofça Göçmen Kadınlarından Tespit Edilen İlâhiler/ 292
Şahim Gullıyev Türk Dünyası Geleneksel Müzik Kültüründe Ortak Özellikler/ 307
Özkul Çobanoğlu Türk Dünyasında Müzikle İlişkili Sorunlar ve Çözüm Yolları/ 312
Metin Özarslan Türk Dünyası Müziği Araştırmaları Üzerine/ 319
Dimitri Gagauz Batı Klasik Müziği Armoni Sisteminde Yeni Araçlar/ 324
Nogon Şumarov Gırtlak Müziği Fenomeni ve Çağdaş Tiyatro Sanatı Üzerindeki Etkisi/ 329


Türk Mûsıkîsi Âlimleri
Etem Ruhi Üngör İlk Bilinen Halk Ozanımız Dede Korkut ve En Eski Mûsikî Âlimimiz Türkistanlı Türk Fârâbî/ 334
İbrahim Hakkı Aydın Büyük Türk Düşünür Fârâbî (870-950)/ 359
Ahmet Hakkı Turabi İbn Sînâ ve Müzik/ 370
Nuri Özcan Türk Mûsıkîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Abdülkâdir-i Merâgî/ 389
Recep Uslu Müzik Teorisyeni Abdülkadir Meragi ve Meragizadeler Kronolojisi/ 395
Recep Uslu Türk Klasik Musikisi'nin En Büyük Bestekârı Buhurizade Itrî/ 419
Bülent Aksoy Hangi Itrî/ 429
Nuri Özcan Türk Mûsıkîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi/ 433
Eugenia Popescu-Judetz Kantemiroğlu-Prens Müzisyen/ 438


Selçuklu ve Osmanlı Türk Mûsıkîsi
Recep Uslu Selçuklu Müzik ve Literatürü/ 446
Mustafa Cahit Atasoy Kültür ve Medeniyet Açısından Osmanlılar Dönemindeki Türk Musıkîsi/ 462
Ruhi Ayangil XVII. Yüzyılda Türk Mûsıkîsi/ 468
Ralf Martin Jäger Kültürler Arasında Müzik: XVI. Yüzyıldan XVIII. Yüzyılın Sonuna Kadar Olan Dönemde Müzikteki Asimilasyon ve Kabullenme Hakkında Düşünceler/ 481
Bülent Aksoy Osmanlı Dünyasında Dinî Musikî-Dindışı Musikî İlişkileri/ 498
Recep Uslu Aydınlı Şemseddin Rûmî ve Bilinmeyen Eserinden XV. Yüzyıl'da Osmanlılar'da ve Orta Asya'da Mûsıkîşinaslar/ 508
Songül Karahasanoğlu Osmanlı Döneminde Halk Müziği Örneklerine Bir Bakış/ 516
Ş. Şehvar Beşiroğlu Osmanlı Mûsıkîsi ve Kadın/ 521
Bülent Aksoy Osmanlı Musikî Geleneğinde Kadın/ 530
Semih Altınölçek Osmanlı Minyatürlerinde Müzik/ 544
Gülay Karamahmutoğlu Tanzimat Dönemi'nde Müzik, Dönem Padişahları ve Müzik Anlayışları/ 555
A. Bülent Alaner Osmanlı İmparatorluğu'nda Çok Sesli Müziğin Gelişimi/ 566
Vedat Kosal Osmanlı İmparatorluğu'nda Klasik Batı Müziği/ 575


Cumhuriyetin Müzik Devrimi
Salih Akkaş Osmanlı Devleti Tanzimat Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tek Parti Döneminde Türk Müziği Politikaları/ 590
Mehmet Güntekin Fasl-ı Hümâyun'dan Riyaset-i Cumhur İncesaz Heyeti'ne ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'na; Yaralanan Bir Kadim Devlet Geleneğinin Tamir Girişimi Üzerine Bir Tarihçe Denemesi/ 604
D. Mehmet Doğan Mûsıkî İdeolojinin Gıdasıdır!/ 617
Bayram Bilge Tokel Cumhuriyet Dönemi Devlet, Aydın, Müzik İlişkilerine Genel Bir Bakış/ 626
Ruhi Ayangil Cumhuriyetin Müzik Devrimi/ 637
M. Cahit Atasoy Cumhûriyet Döneminde Türk Mûsikîsi/ 649
Yılmaz Karakoyunlu Cumhuriyetin Türk Müziği Politikası/ 654
İrem Ela Yıldızeli Bir Kültür Savaşçısı: Dr. Osman Şevki Uludağ/ 662
Bülent Aksoy Cumhuriyet Döneminde Devlet Radyosunun Türk Mûsıkîsi Üzerindeki Etkileri/ 690
Yasemin Doğaner Atatürk Döneminde Radyo/ 704
Dilek Yiğit Yüksel Dünya Klasik Müzik Literatüründe ve Atatürk'ün Müzik Devrimi'nde Türk Ezgilerinin Yeri/ 711
A. Bülent Alaner Cumhuriyet Döneminde Çok Sesli Müzik/ 719

Türk Mûsıkîsi Nazariyatı
Yalçın Koç Nazari Musiki/ 727
Kudsi Erguner Dünden Bugüne Mûsıkîmiz/ 731
Neşet Ersoy Mûsıkîmize Dair/ 738
M. Ayhan Zeren Modern Türk Müziği Kuramı/ 744
Gülay Karamahmutoğlu Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri/ 755
Gülay Karamahmutoğlu III. Selim Dönemi'nde Geliştirilen İki Farklı Müzik Nota(lama) Sistemi: Abdülkadir Nasır Dede'nin 'Ebced' ve Hamparsum Lemonciyan'ın 'Khaz' Notalama Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme/ 774
Nilgün Doğrusöz Nayi Osman Dede'nin Müzik Yazısına Dair Birkaç Belge/ 784
Ahmed Tohumcu Osmanlı-Türk Müziği'nde Makam Kavramı ve Teorisi/ 792
Nilgün Doğrusöz Geleneksel Türk Müziğinde Makam ve Unsurlar/ 797
Gülçin Yahya Kaçar Hammâmî-Zâde İsmail Dede Efendi'nin Rast Kâr-ı Nâtık Eserindeki Makam Geçkilerinin Tahlîli/ 806
Nail Yavuzoğlu Türk Makam Müziği'nde Motif İşleme Melodi Sanatı/ 815
Şirin Karadeniz Güney On Beşinci Yüzyıldan On Dokuzuncu Yüzyıla Kadar Yazılı Kaynaklarda Saba Makamı/ 820
Nermin Kaygusuz Türk Müziği'nde Tenkitli Yazımın Gerekliliği/ 823
Recep Uslu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Müzik Teorisi Eserleri/ 829
Osman Nuri Özpekel Cumhuriyet Dönemi'nde Klâsik Türk Musikisi/ 837
Timuçin Çevikoğlu Klâsik Türk Müziği'nin Bugünü/ 848


Türk Tasavvuf Mûsıkîsi
Semih Altınölçek Anadolu Selçukluları'nda Tasavvuf Müziği ve Semâ/ 853
Ömer Tuğrul İnançer Osmanlı Musikîsi Tarihinde Tasavvuf Musikîsine Bir Bakış/ 861
Mim Kemal Öke Türk Tasavvuf Musikîsi/ 876
Ahmet Özhan Fennî Musıkî/ 878
Nuri Özcan XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Dînî Mûsikî/ 882
Süleyman Erguner XVIII. Yüzyılda Mûsikîmiz, Ney ve Neyzenler/ 895
Cinuçen Tanrıkorur Osmanlı Mûsıkîsinde Mevlevî Âyîni Besteciliği/ 913
Fuat Yöndemli Mevlevîlikte Musıkî/ 929
Refik Hakan Talu Mevlevî Müziği ve Mevlevî Âyinleri/ 941
Fuat Yöndemli Tıbbî Bakış Açısıyla Semâ ve Başdönmesiyle İlgisi/ 955
Muzaffer Uslu Şafak Vaktinin Cihangiri 'Itrî'/ 964
Yüce Gümüş Ken'ân Rifâi'nin Mûsıkîsi/ 971


Türk Halk Mûsıkîsi
Mahmut Ragıp Gazimihal Halk Türkülerimiz ve Klâsik Türk Mûsıkîsi/ 977
Mehmet Özbek Türk Halk Müziği ve Türküler/ 984
Orhan Hakalmaz Türk Halk Müziği'ni Tanıyalım/ 994
Süleyman Şenel Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği Çalışmalarının Ana Hatları (1922-1960/ 1960-1980)/ 1001
Mustafa Oner Uzun Anadolu İnançları Bağlamında Türkülerimizde Gök Cisimleri/ 1023
Songül Karahasanoğlu Türk Halk Müziğinin Değişim Sürecine Bir Örnek: Muş/ 1035
Elnur Ağayev-İgbal Abilov Rusyalı Doğubilimci B.V. Miller ve 'Türk Halk Türküleri' Çalışması/ 1052


Türk Askerî Mûsıkîsi
Timur Vural Türklerde Askerî Müzik Geleneği/ 1066
Timur Vural Türklerde Erken Dönem Askerî Müzik/ 1078
Haşmet Altınölçek Askerî Mûsikî Geleneği ve Mehterhanenin Bir Kurum Olarak Yerleşme Süreci/ 1114
T. Nejat Eralp Osmanlı'da Mehter/ 1120

Türk Mûsıkîsinde Fasıl ve İcra
Osman Nuri Özpekel Türk Müziğinde Fasıl ve İcrâ Farklılıkları/ 1131
Eugenia Popescu-Judetz Osmanlı'da Fasıl/ 1144
Tevfik Soyata Fasıl Musikîmiz/ 1151
Serhanende Nurettin Çelik Türk Mûsıkîsinde Fasıl/ 1153


Türk Mûsıkîsi Çalgıları
Etem Ruhi Üngör Türk Mûsıkîsi ve Çalgılar/ 1155
İrfan Gürdal Geleneksel Türk Müziğinde İki Telli Çalgıların İnançlarla İlişkisi Üzerine/ 1167
Nermin Kaygusuz-Onur Türkmen Türk Müziği Çalgılarına Müzik Yazımı, Dört Telli Kemençe ve Yaylılar İçin Hat/ 1171


Mûsıkîşinas Türk Hükümdarları
Ömer Tuğrul İnançer Türklerdeki San'atkâr Hükümdarlara Dâir/ 1182
Osman Nuri Özpekel Şâir ve Bestekâr Osmanlı Padişahları/ 1196


Müzikologlar, Bestekârlar, İcrâcılar
Ahmed Hatiboğlu Ömrüm Benim Bir Ateşti/ 1214
Alâeddin Yavaşça Cumhuriyet'ten Günümüze Türk Mûsıkîsi/ 1221
Nevzad Atlığ Türk Mûsıkîsi ve Kültür/ 1228
Mehmet Güntekin Osmanlı'da Mûsıkî ve 'Hikmete Dâir Fenn'in 'Son Osmanlılar'ı/ 1238
Nuri Özcan Romantik Çağa Geçişin Öncüsü, Şarkı Formunun Büyük Bestekârı Hacı Ârif Bey/ 1260
Müzikolog Yılmaz Öztuna/ 1264
Kanunî Cüneyt Kosal/ 1266
M. Hakan Cevher Şair, Yazar, Eğitimci, Besteci ve Politikacı Rüştü Şardağ/ 1268


İslâm ve Mûsıkî
Süleyman Uludağ İslâm ve Mûsıkî/ 1275
Bayram Akdoğan İslâm ve Mûsıkî Sanatı/ 1288


Türk Müzikterapi Geleneği
Rahmi Oruç Güvenç Türk Müzik ve Hareket Terapisi/ 1316
Rahmi Oruç Güvenç Türk Müzikterapi Geleneği/ 1321
Rahmi Oruç Güvenç Eski Türklerde Müzik ile Tedavi/ 1327
Haşmet Altınölçek Türk Tıbbında Müzikle Tedavi/ 1338
Erol Belgin Müzik ve Beyin (Makam, Ritim Bileşkesi, Algı ve Duygu Etkileri)/ 1346
Rahmi Oruç Güvenç Türk Musikîsi Tarihi ve Tedavi Değeri/ 1349
Haşmet Altınölçek Duygu Bağını Oluşturan Mevlevîlikte Müzik ve Semâ'nın İnsan Sağlığına Olan Etkileri/ 1338
Savaş Ekici Türk Müziği'nde Makamlar ve Tedavi/ 1361


Türk Mûsıkîsi ve Edebiyat
Beşir Ayvazoğlu Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'a göre Buhûrîzade Mustafa Itrî/ 1371
Süleyman Erguner Yahyâ Kemal ve Dînî Mûsikîmiz/ 1376
Yılmaz Karakoyunlu Musikimizde Güfte ve Beste Uyumu, Mânâ ve Âhenk Değeri Olarak Yahya Kemal Temaları/ 1385
Nesrin T. Karaca Mûsikî ve Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine Bir Değerlendirme/ 1388


Türk Mûsıkîsi, Toplum ve Kültür
Fatma Odabaşı Sosyo-Kültürel Sistem ve Müzik/ 1424
Fatma Odabaşı Türk Toplum Hayatında Müziğin Yeri/ 1436
Yalçın Çetinkaya Müziğin Değişimi, Değişimin Müziği/ 1445
Bülent Aksoy Musıkîmizin Bir Merkezi: İstanbul/ 1451


Türk Mûsıkîsi Eğitimi
Nermin Kaygusuz 19. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk Müziğinin Kısa Bir Hikâyesi/ 1464
Mehmet Özbek Cumhuriyet ve Halk Müziği/ 1472
Öznur Öztosun Çaydere Müzik Eğitiminde Türler/ 1478
Sertaç Tezeren Müzik Eğitiminde Klâsik Türk Müziği'nin Yeri ve Önemi/ 1483
Türk Mûsıkîsi ve Medya
Cinuçen Tanrıkorur Medyada Müzik mi?/ 1486
Ruhi Ayangil Medya ve Müzik/ 1490


Türk Mûsıkîsinin Bazı Sorunları
Özdemir Erdoğan Müzik/ 1493
Bayram Bilge Tokel Muhafazakârlık ve Geleneksel Müziklerimizin Sorunları/ 1500
Vedat Kaptan Yurdakul Türk Müziğinde İcra Anlayışı/ 1505
Türk Mûsıkîsi Sohbetleri
Ömer Tuğrul İnançer Biraz da Mûsikî Sohbeti/ 1507
Orhan Gencebay Serbest Çalışmalar, Arabesk ve Türk Müziği Üzerine/ 1513
Murat Sâlim Tokaç Seslerin İzi…/ 1526
Şule Gürbüz Korodan Eser Dinlemek, Ahiret İçin Önden Göndermek/ 1529
Oğuz Haksever Bireyselliğin, Özgürlüğün Birlikteliğin Sesi: Klasik Türk Müziği/ 1534
Mehmet Barlas Sevda Denilen Şey Yaşayan Hatıralardır/ 1537
Ender Ergün Benim Möbleli Radyom/ 1539
Teoman Yazgan Ankara Radyosu ve Türk Müziği/ 1541
(Tanıtım Bülteninden)Sayfa Sayısı: 1544

Baskı Yılı: 2014


Dili: Türkçe
Yayınevi: Yeni Türkiye Yayınları - Ankara

 

Puanlamalar

%0
%0
%0
%0
%0
Sen de bu ürün hakkındaki fikirlerini paylaş!
x

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.